Toimintaamme :

Hannah ry:n harjoittama toiminta täyttää arvonlisäverottomuuden edellytykset sosiaalisen palvelun tarjoajana.

1. Hannah ry on tehnyt ilmoituksen lääninhallitukselle 01.06.2006 tarjoamistaan palveluista.

2. Toimimme palveluntuottajana mm.Vantaalla ja Helsingissä.

3. Hannah ry tuottaa palveluita yksilöllisesti asiakkaalle laaditun hoito-tai kuntotussuunnitelman mukaisesti. Yksilöllisen hoito-, kuntoutus-, ja tukipalvelusuunnitelman tavoitteena on kuntoutuminen itsenäiseen asumiseen.

4. Hannah ry tarjoaa tuottamiaan palveluita vapaasti yhteisöille, kunnille ja yksityisille henkilöille - myös niille , joiden kanssa se ei ole solminut puitesopimusta.

Hannah ry on yleishyödyllinen yhdistys,jonka tarkoituksena on edistää mielenterveyttä, päihteettömyyttä, kuntoutumista ja integraatiota ympäröivään yhteisöön.

Se yhdistää ja aktivoi kuntoutujia, heidän omaisiaan ja ystäviään luomalla kuntoutujien verkostoja , joissa käsitellään ja yhdessä mietitään ko. kuntoutumista ja selviytymistä arjessa. Kuntien sosiaali- ja terveystoimien edustajat osallistuvat myös ko. kokoontumisiin.

Hannah ry tuottaa yleishyödyllisiä sosiaalisia palveluja voittoa tavoittelematta, ylläpitäen Hannah -nimisiä tukiasuntoja. Tukiasunnot auttavat psykiatrisessa avohoidossa olevia, päihde- ja mielenterveyskuntoutujia ja asunnottomia sijoittumaan yhteiskuntaan tarjoamalla tuetun asunnon, jossa asukkaat voivat kartuttaa ja ylläpitää sosiaalisia kontakteja.

Päästäkseen tähän tavoitteeseensa yhdistyksen tukiasunnot ovat (yksiöt ja kolmio) aina tavallisten kerrostalojen yhteydessä hajasijoitettuna tavallisten osakehuoneistojen joukkoon. Näin integroituminen ympäröivään yhteisöön helpottuu.

Toiminnan lähtökohtana on psykososiaaliseen kuntoutukseen, avoimuuteen ja luottamukseen perustuva vuorovaikutus. Jokaisen asukkaan yksilölliset tarpeet ja voimavarat huomioidaan. Tältä pohjalta kuntoudutaan kohti mielekästä elämää.

Toiminta on monikulttuurillista osan asiakkaista ollessa maahanmuuttajia. Henkilökunnan yhtenä osana pätevyysvaatimuksia on sujuva englannin- ja ruotsinkielen taito ja tarvittaessa asiointikielenä voidaan käyttää myös saksaa ja ranskaa.

Työntekijämme on osallistunut kriisiterapiakoulutukseen (Helsingin yliopisto/Psykologian laitos/Salli Saari).

Yhdistyksellä on vapaaehtoistyöntekijöitä, jotka toimivat vierellä kulkijoina ja tukihenkilöinä. Yhdistys opastaa vapaaehtoiset ja toimii tarvittaessa työnohjaajana.

Yhdistyksen työntekijät ovat kouluttautuneet ja osallistuneet mm. Psykologiliiton järjestämiin tapahtumiin.

Henkilökunta osallistuu työnohjaukseen.

Yhdistys motivoi opintoihin ja suunnittelee yhdessä asiakkaan kanssa mielekkäät opintokokonaisuudet.

Tavoitteisiin kuuluu myös erilaisiin työkokeiluihin ohjaaminen, kuntouttavaan työtoimintaan sekä päihteettömyyteen tukeviin AA-ryhmiin ohjaaminen.

Hannah ry toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, ja yhteiskunnallisessa mielessä. Yhdistys toimii kristillisen arvopohjan mukaisesti. Sana "hannah" (hebr.) tarkoittaa armo, armahdettu.

Hannah ry ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua osinkona, voittoina tai kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.