Toimintaamme :

Hannah ry:n harjoittama toiminta täyttää arvonlisäverottomuuden edellytykset sosiaalisen palvelun tarjoajana.

Hannah ry on tehnyt ilmoituksen lääninhallitukselle 01.06.2006 tarjoamistaan palveluista.


Hannah ry tuottaa palveluita yksilöllisesti asiakkaalle laaditun hoito-tai kuntoutussuunnitelman mukaisesti. Yksilöllisen hoito-, kuntoutus-, ja tukipalvelusuunnitelman tavoitteena on kuntoutuminen itsenäiseen asumiseen.

Hannah ry tarjoaa tuottamiaan palveluita vapaasti yhteisöille, kunnille ja yksityisille henkilöille - myös niille , joiden kanssa se ei ole solminut puitesopimusta.

Hannah ry on yleishyödyllinen yhdistys, jonka tarkoituksena on edistää mielenterveyttä, päihteettömyyttä, kuntoutumista ja integraatiota ympäröivään yhteisöön.

Se yhdistää ja aktivoi kuntoutujia, heidän omaisiaan ja ystäviään luomalla kuntoutujien verkostoja , joissa käsitellään ja yhdessä mietitään ko. kuntoutumista ja selviytymistä arjessa. Kuntien sosiaali- ja terveystoimien edustajat osallistuvat myös ko. kokoontumisiin.

Hannah ry tuottaa yleishyödyllisiä sosiaalisia palveluja voittoa tavoittelematta, ylläpitäen Hannah -nimisiä tukiasuntoja. Tukiasunnot auttavat psykiatrisessa avohoidossa olevia, päihde- ja mielenterveyskuntoutujia ja asunnottomia sijoittumaan yhteiskuntaan tarjoamalla tuetun asunnon, jossa asukkaat voivat kartuttaa ja ylläpitää sosiaalisia kontakteja.

Päästäkseen tähän tavoitteeseensa yhdistyksen tukiasunnot ovat (yksiöt ja kolmio) aina tavallisten kerrostalojen yhteydessä hajasijoitettuna tavallisten osakehuoneistojen joukkoon. Näin integroituminen ympäröivään yhteisöön helpottuu.

Toiminnan lähtökohtana on psykososiaaliseen kuntoutukseen, avoimuuteen ja luottamukseen perustuva vuorovaikutus. Jokaisen asukkaan yksilölliset tarpeet ja voimavarat huomioidaan. Tältä pohjalta kuntoudutaan kohti mielekästä elämää.

Henkilökunta osallistuu työnohjaukseen.

Yhdistys motivoi opintoihin ja suunnittelee yhdessä asiakkaan kanssa mielekkäät opintokokonaisuudet.

Tavoitteisiin kuuluu myös erilaisiin työkokeiluihin ohjaaminen, kuntouttavaan työtoimintaan sekä päihteettömyyteen tukeviin AA-ryhmiin ohjaaminen.

Hannah ry toimii yksinomaan ja välittömästi yleiseksi hyväksi aineellisessa, henkisessä, ja yhteiskunnallisessa mielessä. Yhdistys toimii kristillisen arvopohjan mukaisesti. Sana "hannah" (hebr.) tarkoittaa armo, armahdettu.

Hannah ry ei tuota toiminnallaan siihen osallisille taloudellista etua osinkona, voittoina tai kohtuullista suurempana palkkana tai muuna hyvityksenä.